nowocoat logo

Nowocoat StoneCleaner

Produktbeskrivelsestonecleaner

Stonecleaner leveres som koncentrat, der fortyndes med vand. Kan bruges til alle vaskbare overflader.
Den unikke sammensætning af specielle tensider, som også giver en skummende effekt, virker effektivt kemisk rensende samt desinficerende - kan dermed fjerne områder med smuds eller fedtede belægninger mv.
En ren overflade modvirker, at der ikke kan komme begroning.

Anvendelse

Bruges på alle former for belægninger, ovenlysvinduer, sokler, vægge, trapper, fliser, terrasser m.m.
Bland 1 del Stonecleaner med op til 50 dele vand - alt afhængigt af hvor effektivt rensemiddel der ønskes.
Stonecleaner anvendes i tørt vejr. Der skal benyttes beskyttelseshandsker og briller under påføringen.
Stonecleaner må ikke anvendes til fiskebassiner o.lign. Det anbefales at vedligeholde med Stonecleaner ca. hvert 2. år for at holde en pæn og ren overflade.

Tekniske data

Konsistens: Flydende universal rengøringsmiddel
Farve: Naturel/farveløs
Lugt: Svagt sæbeagtig
PH: Ca. 12,7
Fortynding: Fra koncentreret til fortynding 1:4 dele med vand
Arbejdstemperatur: Fra 5 gr. C til 35 gr. C
Rengøring: Arbejdsredskaber skylles grundigt med vand
Opbevaring: Opbevares fristfrit og utilgængeligt for børn
Malkode 93: 00-3 (1993)

Sikkerhedsdata

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26).
Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm (S36/37/39).
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig;
vis etiketten, hvis det er muligt (S45).
Undgå udledning til miljøet.
Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning (S61).
Brugsklar (fortyndet 1:50)

Indeholder kvarternære ammoniumforbindelser, benzyl - C12-16 - alkyldimethyl chlorider (Benzalkoniumchloride).
Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse (R21/22).
Ætsningsfare (R34).
Meget giftig for organismer, der lever i vand (R50).

Må ikke udledes i kloak eller nedløb. Ved uheld, kontakt omgående lokale miljømyndigheder ved
kommune eller region.

 

Få flere informationer om StoneCleaner på www.stonecolor.dk

 

Angivelserne er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.